mapa strony   |   kontakt   |

Witamy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Częstochowy informuje, że zmienia swoją siedzibę z ul. Pułaskiego 31 na ul. Św Brata Alberta 6.

W związku z powyższym mogą wystąpić utrudnienia w kontakcie z inspektorami oraz opóźnienia w załatwianiu spraw za co z góry przepraszamy.


Do urzędu można dojechać środkami komunikacji miejskiej:

Autobus nr: 15, 16, 22, 24, 25, 29, 37Do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego Katowice, 16.12.2009 r.

KOMUNIKAT


W związku z rozpoczynającym się sezonem zimowym przypominam właścicielom oraz zarządcom obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie województwa śląskiego o obowiązku wynikającym z artykułu 61 pkt 2 Prawa budowlanego ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych oddziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Biorąc powyższe pod uwagę apeluję o podejmowanie niezwłocznych działań w każdym przypadku wystąpienia ww. czynników oddziaływujących na obiekty budowlane, w szczególności do sprawdzania grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachach obiektów budowlanych będących w Państwa własności lub zarządzaniu oraz, w razie konieczności, usunięcia nadmiaru śniegu z dachu. Równocześnie zwracam uwagę, że usuwanie śniegu z dachów, szczególnie z dachów o dużych powierzchniach i wieloprzęsłowej lekkiej konstrukcji stalowej, winno odbywać się pod nadzorem osób posiadających wiedzę techniczną w taki sposób aby nie doszło do wystąpienia najniekorzystniejszego układu obciążeń dla konstrukcji.

Równocześnie informuję, że zaniedbanie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 91a ustawy Prawo budowlane podlega karze grzywny nie mniejszej niż 100 stawek dziennych (tj. od 1 tys. do 200 tys. złotych), karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Śląski Wojewódzki
Inspektor Nadzoru Budowlanego
Jan Spychała


Pokaż metryczkę tego dokumentu drukuj 
Podpisał: Eugeniusz Kaim
Dokument z dnia: 09.02.2008
Dokument oglądany razy: 41 314
Opublikował: Adam Borowik
Publikacja dnia: 10.03.2010
 
Ukryj metryczkę tego dokumentu     drukuj 


bip.gov.pl